Pegem 2018 Başbakanlık Personeli GYS El Kitabı Konu Anlatımlı

Fiyat : ₺52,50
Barkod : 9786053180623
Pegem 2018 Başbakanlık Personeli GYS El Kitabı Konu Anlatımlı
SUNU
29094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre ÖSYM tarafından 4 Nisan 2015
tarihinde görevde yükselme sınavı yapılmıştır.
Kitaptaki konulara yer verilirken, aşağıda yer verilen 4 Nisan 2015 tarihinde yapılan sınav konuları dikkate alınmıştır.
a) T.C. Anayasası
b) Türkçe Dil Bilgisi
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
e) 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
f) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
h) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 4982 sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
ı) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Disiplin
Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ile Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik Uzman bir kadro tarafından hazırlanan kitabımıza ilişkin görüş ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı diliyor, katılacağınız sınavlarınızdaki başarılarınıza katkı getirmesini diliyoruz.